Съобщения

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ „ЕЗИКОВ СВЯТ“ ЕООД
подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-23190-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, в рамките на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
Договорът е с начало на изпълнение 25/01/2021г. и край – 25/04/2021г.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакван резултат от неговото изпълнение е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския фонд за регионално развитие.