Ръководство

 

ДИРЕКТОР

Василка Николова

 
– има висше образование по математика,
– дългогодишен стаж в системата на средното образование,
– учител-методик по математика за град София,
– експерт по математика,
– директор и пом. директор на училище,
– началник на регионалния инспекторат – София-град  /два мандата/ след успешно положен конкурсен изпит,
– притежава и ПКС и звание „старши учител“,
– има публикации в специализирани издания както в България, така и в чужбина,
– получавала много и различни награди за дейността си.

 ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР АСД

Светослав Николов

– Висше техническо образование – Автоматика и телемеханика

ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Петър Николов

– висше икономическо образование,

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

– девизът на учителите в ЧПГЧО „Езиков свят“ е „личността възпитава личности“,
– в ЧПГЧО „Езиков свят“ работят висококвалифицирани  и опитни преподаватели, които непрекъснато обновяват методиката на преподаване, съобразена със съвременните европейски и световни тенденции на чуждоезиковото и общообразователно обучение,
– хабилитирани лица с научни степени,
– в училището преподават учители от 18 СОУ „У.Гладстоун“, 22 СОУ „Г.С.Раковски“, 9-та френска гимназия, 134 СОУ „Д.Дебелянов“, СМГ, и АЕГ, 28 СОУ, ПГИЧ, 32 СОУ, софийски университет, технически университет  и др.