Иновативно Училище

„Европейският съюз – A3 – Светът” е проект, одобрен от МОН, който се реализира от началото на учебната 2020/ 2021 г. в ЧПГЧО „Езиков свят”. Разработен е в 2 модула – „Легендите на България” и „Моят път през Европа” – за период от 4 години. Ръководител на проекта е Василка Николова, директор на училището.

Целта на проекта е учениците да се запознаят с исторически обекти в България -Модул „Легендите на България”, и да знаят своите права и задължения като граждани на Европейския съюз – Модул „Моят път през Европа”.

Заниманията са насочени към овладяване на умения и развиване на комуникативни компетенции на български и чужд език, да предизвикат интерес у учениците, като ги насочат към творчески изяви.

Модул „Легендите на България’* Автор: Мария Попова – преподавател но немски език. Работата е предизвикателство за учениците да се включат с подчертани творчески изяви. Разглежданите теми впечатляват и ангажират учениците. Предложените видеофилми на български и английски език засилват отивацията за ползване на чуждия език като комуникативно средство. Поставените задачи включват: симулантен превод, изготвяне на репортаж за разглежданите забележителности в България, както и устен и писмен превод на легендите. Работи се на английски, немски и испански език. В края на учебната година, в зависимост от разглеждания материал, се изготвят презентации със собствен текст като авторски проект на български и чужд език. Темата е по избор на ученика.           

Модул „Моят път през Европа”

Автор: Мила Виденова – преподавател по български език и литература

Учениците разработват проекти, които представят различните институции в ЕС, като част от тях са преведени на чужд език – английски, немски, френски, испански. Темите обхващат създаването и развитието на ЕС. Включени са материали от обществения и културния живот на ЕС – представят се известни личности из областта на изкуството и литературата, традиции, ритуали и празници, политика, законодателство, спорт, история, география и др. Подробно се разглежда Хартата на основните права на ЕС, както и неговите символни знаци – знаме, химн, ден, мото. Учениците се запознават и с програмата „Еразъм+”. Извършва се проучвателна дейност, взема се участие в графичния дизайн и в предпечатната подготовка на материалите. Провеждат се дискусии на английски език (като общ, изучаван от всички ученици език) на различни теми. Водят се разговори на английски, испански, немски, френски и др. езици. Крайната цел е да се постигне образователен и възпитатели ефект, като учениците се запознаят с ценностите като свобода, равенство, човешко достойнство, солидарност и зачитане правата на човека, както и да повишат интеркултурната си компетентност. Изпълнението се оценява на базата на конкретни факти и заключения, възникнали по време на дейностите и в резултат от тях. Критерии за напредък и успех по време на работа са: Ритмичност. Достоверност. Убедителност. Екипността е фактор за успеха. В края на учебната година всеки ученик представя презентация, свързана с държава членка на Европейския съюз. Темата на презентацията е по избор. Изработват се албуми и постери.

Часовете по Модул „Легендите на България” и Модул „Моят път през Европа” се посрещат с ентусиазъм, желание, готовност за активно участие. Излагането на собствено мнение допринася за творческата изява и усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на учениците. Изгражда се креативно мислене и се демонстрира проява в мероприятия на различни нива. Индикатори и за двата модула са разработените учебни програми, създадените елементи от система за самооценка, сътрудничество с родители (чрез оказана подкрепа). Проучването, събирането на информация, селекцията на снимков материал, подготовката на презентацията и презентационната дейност на български и чужд език в края на учебната година са индикатори за отчитане на резултатите.

Проектът „Европейският съюз – A3 – Светът” се реализира с личен труд на преподавателския екип и на базата на авторски учебни програми, разработени за целия период на проекта. Подсигурена е много добра материално-техническа база – богат библиотечен фонд на училището, обществени и национални библиотечни фондове, кабинет по изобразително изкуство, компютърен кабинет. Осигурени са консултански услуги и достъп до частни библиотечни фондове.

Проектът се финансира от ръководството на ЧПГЧО „Езиков свят”.