ЧПГЧО “Езиков свят”

 

 • Названието съчетава традициите и опита на българската образователна система, националната култура и европейски модели за езиково обучение.
 • От 2020 година ЧПГПО “Езиков свят” е иновативно училище и прилага иновативни форми на обучение.
  Частна профилирана  гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“ – английски, френски, испански,италиански, руски, немски , китайски,арабски, иврит, японски – традиция, която преминава през годините до днес и  придава на училището облик  с многоезиков профил. Открито е и е лицензирано със заповед № РД 14-64 от 08.05.2000 година на Министъра на образованието и науката.

 • Прием

 • След завършен VІІ клас:
 • Първи прием – през месец април- подаване на документи и провеждане на :
 • – тест по избор /математика или български език/
  – събеседване с кандидата
  – срок – от 10 до 20 априлВтори прием– през  месец юни – след  Национално външно оценяване

  – с резултатите по един от двата предмета – български език и литература или математика( по избор)
  – срок – от 10 до 20 юни

  Трети прием – през  месец юни –/ прием при наличие на обявени свободни места/                   – срок – от 25 до 30 юни

  Необходими документи:

  1.Удостоверение за завършен 7-ми клас
  2.Удостоверение за преместване
  3.Заявление по образец
  4. Лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/

  След завършен  VІІІ  клас:

  1. Приемът след осми клас е по документи:
  2. Удостоверение за завършен клас
   2. Удостоверение за преместване
   3. Заявление по образец
   4. Копие на личен картон, придружен с копие на учебен план
   5. Копие на свидетелство за основно образование
   6. Лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/

  2.Кандидатства се за единични свободни места след полагане на приравнителни изпити по чужд език, ако ученикът идва от училище с друг профил.
  3.Предлага се обучение в индивидуална или самостоятелна форма.
  4. Приемът се осъществява по всяко време на учебната година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключване на учебен срок и учебна година.

  Обучение:
  1. Курсът на обучение в ЧПГ „Езиков свят“ е 5 години и се подчинява на законите на Република България и на всички нормативни документи на страната, отнасящи се до  образованието.
  2. Учениците се обучават по учебен план за езикова гимназия.
  3. В училището се дава много добра подготовка по:

  – първи и втори чужд език, но има възможност за овладяване на трети,четвърти и пети чужд език във формите на СИП;
  – общообразователните предмети;

  – извършва се превод на чужд език чрез използване на приложен софтуер;
  – компютърно обучение и работа с интернет;
  – предлага се избор на засилено изучаване на предмети в часовете по свободно избираема подготовка /СИП/ по:

  а/ български език и литература
  б/ чужди езици
  в/ математика
  г/ информатика
  д/ информационни технологии
  е/ изобразително изкуство

  4.Поддържат се европейски стандарти в обучението по английски, немски, френски, испански език, италиански и руски език като:

  –        приоритет е изграждане на умения, навици и способности за комуникация на чужд език;

  – отделя се индивидуално внимание към всеки ученик и неговото развитие;

  – осигурява се възможност на всеки ученик да изучава езиците, които предпочита, като се формират групи от минимум двама ученици.

  -в училището се провеждат часове по разговорна реч, които се водят по два начина:

  1. Заснети са 30 български исторически обекта на DVD носител . Разказът на диктора е преведен на английски език, испански език, немски език и руски език. При работа с компютъра всеки ученик сам избира езика, на който иска да слуша текста.
   2. Преподавател-англичанин изнася лекции на английски език върху поставени и определени теми.
  2. предоставя се възможност за изучаване като ІІ чужд език и/или допълнително изучаване(свободно избираема подготовка) на японски език, китайски език, иврит и арабски език.
  3. В обучението по всички предмети се прилагат интерактивни методи, провеждат се изнесени уроци в музеи, изложбени зали; организират се посещения на театрални и музикални постановки и други културни събития, свързани както с учебното съдържание, така и с желанието за пълноценно удовлетворяване на духовните и емоционални интереси на учениците.

  Училището е редовен член на:

  • Асоциацията на училищата с изучаване на японски език;
  • Асоциацията на Кеймбридж училищата и Оксфорд център

  Гимназията взаимодейства с:

  • Японско-българския център за образователен и културен обмен;
  • Британския съвет;
  • Гьоте институт;
  • Института Пушкин
  • Институт „Конфуций” към СУ „Св.Климент Охридски”и др.

  Цената на обучение за една учебна година включва:

  – стойността на задължителните часове по учебен план,
  – допълнителни часове по /ЗИП/ – задължително избираема подготовка,

  – работа с компютри,
  –училищна библиотека,
  –организирани спортни дейности,
  – участие в клубове по интереси,
  – охрана на училището.

   

  Допълнително се заплащат:

   

  • часовете, организирани по желание на ученици и/или родители, за допълнителна подготовка по общообразователни учебни предмети;
  • организирани извънкласни занимания, екскурзии, лагери, спортни дейности;
  • организирана извън училищния учебен план подготовка по роден и/или чужд език и други учебни предмети за явяване на Национално външно оценяване и/или Държавни зрелостни изпити.

  По договор за обучение таксата се заплаща на две вноски /  през месец септември и през  месец януари/.При записване на две и повече деца от семейството се ползва 5% отстъпка от таксата  – за второ, и 10% – за всяко следващо дете.Допуска се при договаряне и разсрочено заплащане на годишната такса.
  Училището организира курсове по:

  – чужди езици
  – български език и литература, математика
  – компютърна подготовка

   

  Училището организира при проявен интерес и дейности:

   

  – разнообразни форми в и извън училище за развиване на речта по чужд език;
  – разширяване обучението по японски език чрез провеждане на чайна церемония, изучаване на географията, икономиката и традициите на Япония;
  – провеждат се вечери на чуждите езици;

  • конкурси, спортни занимания, ритуали и др. културно-образователни изяви;
  • участие в международни проекти и програми;
  • участие в международни езикови лагери и обучения;
  • екскурзии в страната и в чужбина.

  В училището работи психолог и предлага специализирана подкрепа на всички ученици.

  Училището има традиции в обучението на ученици със специални образователни потребности(СОП).

   

  Училището издава:

  –Удостоверение за завършен клас,
  – Свидетелство за завършена основна степен на образование,
  – Диплома за завършено средно образование, в която се вписва профила на обучение,

  -Удостоверение  за владеене на чужд език,
  – Сертификат за ниво на владеене на чужд език след завършен курс на обучение.