ЧОУ “Езиков свят”

 

  • ЧОУ „Езиков свят“  Със заповед РД 14-74 от 15.06.2012 г. на Министъра на МОМН е даден лиценз за откриване на частното основно училище „Езиков свят“ с ранно чуждоезиково обучение и подготвителна група за 6-годишните.

 

  • Прием

 

 • За учебна 2017/2-18 г. ЧОУ „Езиков свят”, София, обявява прием за V, VІ и VІІ клас
  В училището се приемат ученици без конкурсен изпит. Провежда се събеседване с ученици и родители. Подаване на документи:

  • За постъпване от началото на учебната година

  Първи прием – през месец април – срок – от 10 до 20 април

  Втори прием– през  месец юни  -срок   – от 10 до 20 юни

  Трети прием– през  месец юни ––/ при наличие на обявени свободни места/

  – срок – от 25 до 30 юни

  • За постъпване по време на учебната година – 30 учебни дни преди края на учебния срок и завършване на учебната година.

  Необходими документи:

  1.Удостоверение за завършен  клас

  2.Удостоверение за преместване
  3.Заявление по образец
  4. Лична здравнопрофилактична карта /здравен картон/

   
  Обучение

  1. Училището има право:
   – да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърден от МОН учебен план за основна степен на образование – І – VІІ клас;
   – да издава удостоверение за завършен клас;
   – да издава свидетелство за завършено основно образование;
   – да издава удостоверение за завършена подготвителна група.

  2.Училището  предлага изучаване на  английски, френски, испански, немски,италиански,руски, иврит, арабски, японски и китайски език.
  3.Учебниците за учениците от І до VІІ  клас са безплатни, с изключение на тези по чуждите езици. Учебните помагала се закупуват допълнително (учебни тетрадки, сборници, карти, атласи)

  1. В училището се дава много добра подготовка по:

  – първи и втори чужд език, но има възможност за овладяване на трети,четвърти и пети чужд език във формите на СИП;
  – общообразователните предмети;

  – извършва се превод на чужд език чрез използване на приложен софтуер;
  – компютърно обучение и работа с интернет;
  – предлага се избор на засилено изучаване на предмети в часовете по свободно избираема подготовка /СИП/ по:

  а/ български език и литература
  б/ чужди езици
  в/ математика
  г/ информатика
  д/ информационни технологии
  е/ изобразително изкуство

  5.Поддържат се европейски стандарти в обучението по английски, немски, френски, испански език, италиански и руски език като:

  –        приоритет е изграждане на умения, навици и способности за комуникация на чужд език;

  – отделя се индивидуално внимание към всеки ученик и неговото развитие;

  – осигурява се възможност на всеки ученик да изучава езиците, които предпочита, като се формират групи от минимум двама ученици.

  1. Предоставя се възможност за изучаване като ІІ чужд език и/или допълнително изучаване( свободно избираема подготовка) на японски език, китайски език, иврит и арабски език.
  2. В обучението по всички предмети се прилагат интерактивни методи, провеждат се изнесени уроци в музеи, изложбени зали; организират се посещения на театрални и музикални постановки и други културни събития, свързани както с учебното съдържание, така и с желанието за пълноценно удовлетворяване на духовните и емоционални интереси на учениците.

  Училището е редовен член на:

  • Асоциацията на училищата с изучаване на японски език;
  • Асоциацията на Кеймбридж училищата и Оксфорд център

  Училището  взаимодейства с:

  • Японско-българския център за образователен и културен обмен;
  • Британския съвет;
  • Гьоте институт;
  • Института Пушкин
  • Институт „Конфуций” към СУ „Св.Климент Охридски”и др.

  Цената на обучение за една учебна година включва:

  – стойността на задължителните часове по учебен план,
  – допълнителни часове по /ЗИП/ – задължително избираема подготовка,

  – работа с компютри,
  –училищна библиотека,
  –организирани спортни дейности,
  – участие в клубове по интереси,
  – охрана на училището.

   

  Допълнително се заплащат:

  • – часовете, организирани по желание на ученици и/или родители, за допълнителна подготовка по общообразователни учебни предмети;
  • – организирани извънкласни занимания, екскурзии, лагери, спортни дейности;
  • – организирана извън училищния учебен план подготовка по роден и/или чужд език и други учебни предмети за явяване на Национално външно оценяване.

   По договор за обучение таксата се заплаща на две вноски / през месец септември и през  месец януари/. При записване на две и повече деца от семейството се ползва 5% отстъпка от таксата  – за второ, и 10% – за всяко следващо дете.Допуска се при договаряне и разсрочено заплащане на годишната такса.
   

  Дейности
  В училището се предлагат и провеждат разнообразни форми на обучение в задължителната, избираемата и факултативната подготовка:
  1. изнасяне на часовете по изобразително изкуство на пленери, посещения на галерии, изложби;
  2. изучаване на хореография – класически балет и характерни танци в извънкласни форми;
  3. запознаване с първите стъпки на компютърната анимация, адаптирана към възрастовите особености на учениците;
  4. свързване на музикалното образование с прякото докосване до живата музика в концертната зала, опера, оперета;
  5. изнасяне на образователния процес и на извънкласните форми на зелено, бяло и синьо училище.
  6. В училището работи психолог и предлага специализирана подкрепа на всички ученици.
  7. Училището има традиции в обучението на ученици със специални образователни потребности(СОП).