Обучение

 • За ЧОУ “Езиков свят”

  Училището има право:

   – да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърден от МОМН учебен план за основната степен на образование
   – да издава удостоверение за завършен клас
   – да издава свидетелство за завършено основно образование
   – да издава удостоверение за завършена подготвителна група

  В училището се изучават английски, френски, испански, немски, иврит, арабски, японски език.
  Учебниците за шестгодишните и за учениците от 1-7 клас са безплатни, с изключение на тези по чуждите езици.
  За ЧПГ “Езиков свят”
  1. Курсът на обучение в ЧПГ „езиков свят“ е 5 години и се подчинява на законите на република България и на всички нормативни документи на страната и МОН, касаещи образованието и възпитанието на учениците.
  2. Учениците се обучават по учебен план за езикова гимназия.
  3. В училището се дава много добра подготовка:

   – по първи и втори чужд език, но има възможност за овладяване на трети,четвърти и пети чужд език във формите на СИП(Свободно избираемата подготовка),
   – по общообразователните предмети,
   – извършва се превод на чужд език чрез използване на приложен софтуер,
   – компютърно обучение и работа с интернет,
   – води се обучение по японски, китайски, иврит, виетнамски език.
   – предлага се избор на засилено изучаване на предмети в часовете по свободно избираема подготовка /СИП/ по:

    а/ български език и литература
    б/ чужд език
    в/ математика
    г/ информатика
    д/ история
    е/ философски цикъл

   – поддържат се европейски стандарти в обучението по английски, немски, френски, испански, руски, италиански език,
   – приоритет е изграждане на умения, навици и способности за комуникация на чужд език,
   – отделя се индивидуално внимание към всеки ученик и неговото развитие,
   – в училището се провеждат часове по разговорна реч, които се водят по два начина:

    1. заснети са 30 български исторически обекти на DVD носител . разказът на диктора е преведен на английски език, испански език, немски език и руски език. при работа с компютъра всеки ученик сам избира езика, на който иска да слуша текста.
    2. преподавател-англичанин изнася лекции на английски език върху поставени и определени теми.

  3. училището е редовен член на асоциацията на училищата с изучаване на японски език.
  4. Член е на асоциацията на Кеймбридж училищата и Оксфорд център.
  5. Гимназията взаимодейства с японско-българския център за образователен и културен обмен, британския съвет, Гьоте институт, института Пушкин и др.
  6. Цената на обучение за една учебна година включва:

   – стойността на задължителните часове по учебен план,
   – допълнителни часове по /ЗИП/ – задължително избираема подготовка,
   – работа с компютри,
   – библиотека,
   – спортни дейности,
   – охрана на училището.

  7.Часовете по свободно избираема подготовка /СИП/, се заплащат допълнително.

  8. По договор за обучение таксата се заплаща на две вноски / месец септември и месец януари/.
  при записване на две и повече деца от семейството се ползва 10% отстъпка от таксата за второ и за всяко следващо дете.
  допуска се при договаряне и разсрочено заплащане на годишната такса.
  8. Училището организира курсове по:

   – чужд език,
   – български език и литература, математика,
   – компютърна подготовка,
   – културно-образователни изяви,
   – участие в международни проекти и програми,
   – екскурзии в страната и чужбина,
   – клубове по интереси,
   – възможност за избор на самостоятелна спортна програма.
   дейности:
   – разнообразни форми в и извън училище за развиване на речта по чужд език,
   – разширяване обучението по японски език чрез провеждане на чайна церемония, изучаване на географията, икономиката и традициите на Япония,
   – провеждат се вечери на чуждите езици, конкурси, спортни занимания, ритуали и др. културно-образователни изяви,
   – участие в международни проекти и програми,
   – екскурзии в страната и чужбина,
   – клубове по интереси,
   – възможност за избор на самостоятелна спортна програма.

  9. Училището издава:

   – удостоверение за завършен клас,
   – свидетелство за завършена основна степен на образование,
   – диплома за завършено средно образование, в която се вписва профила на обучение, оценките по СИП, хорариума часове по всеки учебен предмет.
   – удостоверение за владеене на чужд език,
   – сертификат за ниво след завършен курс на обучение.